Concurs ProMotor: câştigă un ceas CERTINA

Autor: Oraan Mărculescu acum 10 ani Știri
Regulamentul Oficial al Campaniei
Promoţionale „Câştigă în 60 de secunde!”
Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al
concursului
Campania promoţională este organizată de S.C. PUBLIMEDIA
INTERNATIONAL S.A. (numită de aici înainte „Organizator”), cu
sediul social în Bucureşti, str. Aurel Vlaicu, nr. 62-66, sector 2,
cu aceeaşi adresă de corespondenţă, număr de ordine la Registrul
Comerţului J40/11430/1999, cod unic de inregistrare: 12530043,
atribut fiscal RO.
Campania promoţională „Câştigă în 60 de secunde!” se va derula
în conformitate cu prezentul regulament, care este obligatoriu
pentru toţi participanţii.
Art. 2. Temeiul legal
Prezentul regulament este în conformitate cu Legea 650/2002
pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern 99/2000 privind
comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă. Orice eroare în
declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorului.
Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligaţie in cazul furnizării
unor date eronate, care să ducă la imposibilitatea transferului în
condiţii normale a premiului.
Prin înscrierea la aceasta campanie promoţională,
participanţii sunt de acord ca informaţiile legate de identitatea
lor să intre în baza de date a Organizatorului, S.C. PUBLIMEDIA
INTERNATIONAL S.A., conform Legii 677/2001, acestea putând fi
folosite pentru activităţile sale de marketing. La cererea scrisă a
participanţilor, trimisă la adresa str. Aurel Vlaicu, nr. 62-66,
sector 2, Mun. Bucureşti, operatorul se obligă să actualizeze sau
să şteargă datele personale ale acestora.
Art. 3. Durata campaniei promoţionale şi aria de
desfăşurare
Campania promoţională se desfăşoară în perioada 07 Iunie – 24
Septembrie 2010. Aria de desfăşurare a campaniei este întreg
teritoriul României.
Art. 4. Mărcile şi produsele
participante
În aceasta campanie promoţională este implicată revista
ProMotor pe 3 ediţii consecutive (numerele 72, 73 şi 74).
Art. 5. Drept de participare
La acest concurs poate participa orice persoană fizică, cu
domiciliul stabil in România. Prin înscrierea la concurs,
participanţii acceptă şi se supun prevederilor prezentului
Regulament. Angajaţii S.C. PUBLIMEDIA INTERNATIONAL S.A., rudele de
la gradul I până la gradul IV ale acestora, firmele colaboratoare
implicate în derularea concursului, precum si distribuitorii de
presă nu au dreptul să participe la acest concurs.
Participarea la campania promoţională „Câştigă în 60 de
secunde!” implică acceptul ca numele, fotografiile şi alte
materiale audio sau video cu participanţii câştigători să poată fi
făcute publice şi folosite în scop publicitar. Pentru identificare,
câştigătorii vor avea nevoie de un document de identitate:
paşaport, buletin sau carte de identitate.
În cazul în care câştigătorul nu deţine dreptul legal de a
avea carte de identitate/ buletin de identitate (nu a împlinit
vârsta de 14 ani), acesta este îndreptăţit să intre în posesia
premiului, dar numai cu acordul scris şi pe baza datelor de
identitate ale părinţilor sau tutorelui legal.
Art. 6. Protecţia datelor personale
Tuturor participanţilor la campania promoţională le sunt
garantate drepturile în conformitate cu legea 677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la
informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie,
dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale şi de a se adresa justiţiei.
Art. 7. Mecanismul campaniei
Pe toata durata desfăşurării campaniei, în fiecare exemplar
al revistei va exista o machetă de concurs în care va fi tipărită o
serie unică de identificare.
Seria unica de identificare este formată din o literă si o
combinaţie de 5 cifre, de forma A 12345 (spre exemplu).
Pentru a se înscrie în concurs, cititorii trebuie să trimită
un SMS la 1813 (număr cu tarif normal, valabil în reţelele Orange
şi Vodafone) cu textul „promotor” urmat de seria unică înscrisă pe
revista pe care o deţin. Pentru numărul 72 înscrierile se fac în
perioada 7 – 24 iunie 2010, pentru numărul 73 înscrierile se fac în
perioada 5 iulie – 19 august 2010, pentru numărul 74 înscrierile se
fac în perioada 6 – 23 septembrie 2010.
Pe 25 iunie, 20 august şi 24 septembrie se va organiza câte o
tragere la sorţi. În cadrul acestor trageri la sorţi se va desemna
câte o serie câştigătoare pentru fiecare dintre cele 3 ediţii ale
revistei participante la promoţie (72, 73 şi 74). La extragerea ce
va avea loc pe 25 iunie participă doar seriile tipărite în numărul
72 al revistei ProMotor, la extragerea ce va avea loc pe 20 august
participă doar seriile tipărite în numărul 73 al revistei ProMotor,
iar la extragerea ce va avea loc pe 24 septembrie participă doar
seriile tipărite în numărul 74 al revistei ProMotor.
În cazul in care seria tipărită pe revistă corespunde seriei
câştigătoare din ediţia respectivă, se acordă deţinătorului
revistei un premiu constând într-un ceas Certina DS Podium Big
Size. Pentru a putea intra în posesia premiului, câştigătorul
trebuie să facă dovada deţinerii revistei cu seria extrasă. Seriile
câştigătoare vor fi publicate în ervista „ProMotor” si pe site-ul
www.promotor.ro.
În cazul în care premiile nu pot fi acordate din motive
independente de organizator (nu se poate face dovada deţinerii
revistelor cu seriile câştigătoare), acestea nu vor fi repuse în
concurs.
Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au
facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere
urmarirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor
existente, conform legislaţiei române în vigoare.
O persoană poate participa cu un număr nelimitat de
coduri.
Organizatorul nu se obligă să expedieze SMS sau e-mail de
confirmare a înscrierii. Fiecare SMS ce contine toate datele
solicitate va fi validat, cu conditia respectarii art 7 si 9 din
prezentul regulament.
Ordinea recepţionării mesajelor SMS este reprezentată de data
calendaristică şi ora (minute, secunde) recepţionării acestora
conform sistemului electronic, indiferent de data şi ora trimiterii
mesajelor. Dovada de expediere a SMS-urilor nu reprezintă şi dovada
primirii acestora.
Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de
participare care conţin informaţii false ori vădit eronate (de
exemplu, o serie care nu a fost tipărită pe niciunul din
exemplarele revistei) si care nu indeplinesc condiţiile de
validare. SMS-urile de înscriere în campanie trimise de pe numere
scurte sau de pe internet nu vor fi luate in considerare.
Dupa data limita de primire a mesajelor, Organizatorul nu este
responsabil în legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la
numărul de telefon al Campaniei.
Art. 8. Conditii de validare
Pentru a intra în posesia premiului câştigatorii trebuie sa
indeplineasca, simultan, urmatoarele condiţii:
•Să îndeplinească condiţiile de participare de la art. 5
•Să se înscrie în concurs conform art. 7
•Să prezinte document de identitate (carte identitate,
paşaport). Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea
trimiterii răspunsurilor datorita unor intarzieri ale reţelei de
telefonie mobilă.
Art. 9. Desemnarea câştigătorilor şi acordarea
premiilor
Fiecare concurent se poate înscrie în concurs cu un număr
nelimitat de coduri.
Numele castigătorilor vor fi postate online, pe site-ul
www.promotor.ro, în termen de maximum 48 de ore de la desemnare, şi
vor apărea în ediţia imediat următoare a revistei „ProMotor”, în
macheta de concurs.
Câştigătorii vor fi anuntati telefonic în termen de 48 de ore
de la postarea pe site a numelor acestora, pe numărul de telefon de
pe care au trimis SMS-ul. În cazul în care aceştia nu pot fi
contactaţi pentru validare în acest termen (48 de ore), din motive
independente de Organizator (date de contact eronate, nu răspund
etc.), aceştia pierd dreptul asupra premiului.
Organizatorul se obligă să pună câştigătorilor la dispoziţie
premiile în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data
încetării promoţiei. Toţi câştigătorii vor fi contactaţi de către
organizatori pentru a se colecta toate datele necesare în vederea
intrării în posesia premiului. Premiile vor fi expediate de către
organizatori la adresa specificată de către câştigător.
Art. 10. Premiile
La fiecare din cele 3 trageri la sorţi, participanţii care
s-au înscris conform regulamentului pot câştiga unul dintre cele 3
premii constand într-un ceas de mână Certina DS Podium. În total,
premiile concursului sunt în numar de 3, avand o valoare insumata
de aproximativ 5400 RON fără TVA.
Valoarea fiecarui premiu, cu TVA este de 2142 RON.
Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiului. Premiul
nu poate fi cedat altei persoane.
Castigatorii vor fi responsabili de asigurarea transportului
intern dus-intors (in Romania) in vederea ridicarii
premiului.
Art. 11. Regulamentul concursului
Regulamentul campaniei promoţionale „Câştigă în 60 de
secunde!” este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe
site-ul www.promotor.ro, cât şi prin solicitare pe adresa Str.
Aurel Vlaicu, nr. 62-66, sector 2, Bucureşti. Participarea la
această campanie promoţională implică obligativitatea respectării
prevederilor prezentului regulament.
Pe perioada de desfăşurare a promoţiei, cititorii pot suna la
linia de telefon dedicată promoţiei: 031.82.57.166 (linie
telefonică cu tarif normal) pentru a afla mai multe amănunte în
legătură cu promoţia (regulament de participare, premii, modalităţi
de acordare a premiilor), precum şi pentru sugestii sau eventuale
plângeri. Programul de funcţionare a liniei telefonice este de luni
pînă vineri, între orele 10.00 – 18.00.
Organizatorul concursului nu are nicio raspundere si nu va
putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor
personale trimise de către participanţi.
Organizatorul nu are obligaţia de a purta corespondenta
privitoare la solicitările necâştigătoare.
Art. 12. Taxe si impozite aferente
Organizatorul se obligă, suplimentar faţă de premiul menţionat
în prezentul Regulament, sa vireze impozitul datorat pentru
veniturile constând în premiul obtinut de catre câştigător, în
conformitate cu prevederile art. 77 din Codul Fiscal aprobat prin
Legea 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, orice
alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în
legatură cu acesta, fiind in sarcina exclusivă a
câştigătorului.
Art. 13. Angajamente
Participarea la aceasta campanie implică acceptul
câştigătorului ca numele si imaginea lui să fie făcute publice si
folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse
materiale audio-video si tipărituri, doar cu acordul expres şi
neechivoc al persoanei vizate.
Art. 14. Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii
la campania promoţională ” Câştigă în 60 de secunde!” se vor
rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi
posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instantele de judecată
din Municipiul Bucureşti.
Art. 15. Intreruperea campaniei
promoţionale
Campania promoţională va putea fi întreruptă doar în caz de
forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte
ca acesta să anunte publicul prin intermediul unui cotidian
national si pe site-ul www.promotor.ro.
Organizatorul îşi rezerva dreptul de a
aduce modificari la actualul regulament, cu condiţia ca orice
modificare să fie anunţată pe site-ul www.promotor.ro în timp
util.
Caută revista ProMotor, disponibilă deja la tarabe, găseşte
macheta de concurs şi trimite seria unică prin SMS la 1813 (tarif
normal în reţelele Orange şi Vodafone).

Demarează în cursa pentru marele
premiu!

Atenţie! Trebuie să păstrezi revista pentru validarea seriei
câştigătoare. Cumpără ediţia următoare a revistei şi vezi dacă te
numeri printre câştigători sau accesează www.promotor.ro.

Vezi aici regulamentul promoţiei
„Câştigă în 60 de secunde!”

Demareaza acum in cursa pentru acest premiu exclusivist: un ceas premium CERTINAComentarii
Carmen Brumă, FOTOGRAFIATĂ DEZBRĂCATĂ la munte. Vedeta a recunoscut că nu Mircea Badea a pozat-o așa: 'El mi-a făcut multe altele'
Carmen Brumă, FOTOGRAFIATĂ DEZBRĂCATĂ la munte. Vedeta a recunoscut că nu Mircea Badea a pozat-o așa: 'El mi-a făcut ...
FOTO. Cum arată Larisa Iordache! Fosta gimnastă nu se mai ferește: și-a găsit fericirea în brațele unui tânăr musculos
FOTO. Cum arată Larisa Iordache! Fosta gimnastă nu se mai ferește: și-a găsit fericirea în brațele unui tânăr musculos
AUDIO EXCLUSIV. Andreea Antonescu, dată de gol de înregistrarea  de la 112! “Ștefan, vreau să plec acum de aici. (…) Și asta numai din cauza c%^#& -urilor pe care…”
AUDIO EXCLUSIV. Andreea Antonescu, dată de gol de înregistrarea de la 112! “Ștefan, vreau să plec acum de aici. (…) ...
Adevăratul motiv pentru care Andreea Berecleanu părăsește Antena 1. Ce era „forțată” să facă prezentatoarea tv: „Știu că pot privi pe oricine…”
Adevăratul motiv pentru care Andreea Berecleanu părăsește Antena 1. Ce era „forțată” să facă prezentatoarea tv: ...
DIVORȚ BOMBĂ. Anamaria Prodan a recunoscut în final: ”Despre divorțul meu nu a știut nimeni! De doi ani noi...”
DIVORȚ BOMBĂ. Anamaria Prodan a recunoscut în final: ”Despre divorțul meu nu a știut nimeni! De doi ani noi...”
Descoperire terifiantă făcută în fundaţia casei care a aparţinut unui profesor universitar. Erau în opt borcane, vechi de zeci de ani
Descoperire terifiantă făcută în fundaţia casei care a aparţinut unui profesor universitar. Erau în opt borcane, vechi ...
Veste teribilă de la Netflix pentru toți românii: dispare opțiunea apreciată de toți clienții
Veste teribilă de la Netflix pentru toți românii: dispare opțiunea apreciată de toți clienții
VIDEO - Reuşită ISTORICĂ! Este primul om care a putut să ZBOARE la aceeaşi altitudine cu avioanele
VIDEO - Reuşită ISTORICĂ! Este primul om care a putut să ZBOARE la aceeaşi altitudine cu avioanele
"Îmi pare rău că iubitul tău se uită ..." Incredibil cum a ieşit pe stradă această tânără. Ce le transmite femeilor
BREAKING NEWS: Metoda LEGALĂ prin care puteţi câştiga mai mulţi bani
BREAKING NEWS: Metoda LEGALĂ prin care puteţi câştiga mai mulţi bani
De sezon! Cum deszăpezeşti maşina în câteva secunde, fără să te uzi sau murdăreşti. Soluţia INCREDIBILĂ a acestui şofer s-a viralizat [VIDEO]
De sezon! Cum deszăpezeşti maşina în câteva secunde, fără să te uzi sau murdăreşti. Soluţia INCREDIBILĂ a acestui ...
BOMBĂ ÎN SHOWBIZ! Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu s-au căsătorit ÎN SECRET!
BOMBĂ ÎN SHOWBIZ! Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu s-au căsătorit ÎN SECRET!
Inchide