Rabla 2013 acte necesare pentru programul rabla 2013

Rabla 2013 acte necesare pentru programul rabla 2013

Autor: Andrei Nan acum 8 ani Știri

Termenul limită de depunere a dosarelor de validare pentru colectori şi producători a fost 23 mai 2013. Au fost înregistrate, la sediul instituţiei, 288 dosare depuse de colectori şi 105 dosare depuse de producători/dealeri auto. Dosarele depuse şi documentaţia aferenta sunt în analiză reprezentanţilor AFM.

După prezentarea rezultatelor pe site-ul AFM, cei interesaţi de intrarea în programul rabla 2013 pot să ceară de la colectori tichetele. În acest an la capitolul „programul rabla 2013 condiţii generale” găsim faptul că pentru achiziţionarea unei maşini noi nu se pot utiliza mai multe tichete rabla 2013, ci doar unul singur valoarea acestuia fiind de 6.500 de lei. Tichetul valoric va fi folosit pentru a achiziţiona cu reducere o maşină nouă de la un producător validat sau să îl cedeze unei alte persoane fizice care are domiciliul sau reşedinţa în România şi vrea să achiziţioneze un autovehicul nou.

La prima de casare de 6.500 de lei se poate adăuga câte un eco-bonus în valoare de 500 de lei, dar nu mai mult de două eco-bonusuri cumulate, pentru fiecare din următoarele caracteristici ale autovehicului nou achiziţionat: se încadrează în norma de poluare Euro 6, generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 grame/kilometru sau are sistem de propulsie hibrid.

Procedura şi acte necesare pentru achitiţionarea unei maşini noi în cadrul Rabla 2013

Programul Rabla 2013 se adresează persoanelor fizice cu domiciliul sau reşedinţa în România, care deţin în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat mai vechi de 10 ani, înmatriculat pe numele lor sau moştenit, persoanelor juridice române care deţin un autovehicul uzat înmatriculat sau înregistrat în sistem propriu pe numele lor şi operatorilor economici fără personalitate juridică, cu sediul profesional în România, care deţin un autovehicul uzat înmatriculat pe numele lor.

Administraţia Fondului pentru Mediu va distribui tichetele la colectorii validaţi. Repartizarea tichetelor valorice nu va fi egală în fiecare judeţ şi se va realiza în funcţie de numărul maşinilor mai vechi de 10 ani din parcurile auto judeţene, conform statisticilor realizate de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculăre a Permiselor.

Proprietarul trebuie să prezinte colectorului validat următoarele documente:

 • actul care îi atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România, în original şi în copie
 • certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în original şi în copie legalizată
 • cartea de identitate a autovehiculului uzat, în original şi în copie legalizată
 • actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, în original, din care să rezulte că autovehiculul se află înregistrat pe numele proprietarului în evidenţele fiscale ale autorităţii publice locale emitente, iar proprietarul nu are obligaţii de plată la bugetul local.

În cazul unor situaţii particulare, proprietarul trebuie să prezinte colectorului validat şi alte documente, după caz:

 • certificatul de moştenitor sau, în situaţia succesiunii pe cale judecătorească, sentinţa civilă definitivă şi irevocabilă, în original şi în copie legalizată
 • o împuternicire notarială, în original şi în copie, atunci când certificatul de moştenitor ori sentinţa civilă atestă existenţa mai multor moştenitori
 • o decizie emisă de autoritatea tutelară competentă teritorial, în original şi în copie legalizată în cazul unui moştenitor minor, al unei persoane puse sub interdicţie sau al uneia asupra căreia a fost instituită curatela
 • certificatul de căsătorie sau orice act administrativ eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, care atestă schimbarea sau modificarea numelui şi/sau prenumelui, în original şi în copie legalizată
 • documentul, în original şi în copie, care atestă schimbarea sau modificarea adresei de domiciliu sau de reşedinţă
 • împuternicirea notarială, inclusiv în copie, prin care proprietarul mandatează în mod expres o altă persoană să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul său, situaţie în care se va prezenta şi actul care atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România a persoanei împuternicite, în original şi în copie.

După completarea dosarului cu aceste acte, preluarea în custodie a autovehiculului uzat se finalizează prin încheierea, în două exemplare a unui proces-verbal de custodie.

 La data confirmării de către aplicaţia PSIPAN, aplicaţie utilizată de colectori, a corectitudinii informaţiilor vizând proprietarul şi autovehiculul uzat predat în custodie sau, cel mai târziu, în următoarea zi lucrătoare, colectorul comunică proprietarului faptul că a fost rezervat tichetul pe numele său, precum şi data la care acesta trebuie să se prezinte în vederea eliberării certificatului de distrugere.

La data respectivă, colectorul achită proprietarului contravaloarea deşeurilor feroase şi neferoase conţinute de autovehiculul uzat şi eliberează documentul care atestă efectuarea plăţii, precum şi certificatul de distrugere împreună cu plăcuţele cu numărul de înmatriculare a autovehiculului uzat.

În termen de 10 zile de la data confirmării de către aplicaţia PSIPAN a corectitudinii informaţiilor furnizate de proprietar, acesta trebuie să obţină certificatul de distrugere şi certificatul de radiere a autovehiculului uzat şi să solicite colectorului validat eliberarea tichetului.

În vederea eliberării certificatului de radiere, anterior prezentării la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, proprietarul trebuie să obţină copii legalizate după certificatul de înmatriculare, cartea de identitate a autovehiculului uzat şi certificatul de distrugere a autovehiculului uzat.

Certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat se eliberează la solicitarea proprietarului, pe baza predării certificatului de înmatriculare, cărţii de identitate şi a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, toate în original, precum şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare. Certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei trebuie să conţină menţiunea potrivit căreia autovehiculul uzat a fost radiat în urma dezmembrării.

Proprietarul trebuie să se prezinte în termenul de cel mult 10 zile la colector cu certificatul de radiere în original şi în copie. Neprezentarea certificatului de radiere la termen atrage decăderea proprietarului din dreptul de a obţine tichet, se mai arată în ghid, precizându-se că „proprietarul răspunde în integralitate pentru orice consecinţă ce decurge din predarea autovehiculului uzat spre casare”.

Mai departe, proprietarul trebuie să se înscrie la un producător validat pentru achiziţionarea unui autovehicul nou în termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la eliberarea tichetului de către colectorul validat.

Pentru înscriere, proprietarul depune la producător următoarele documente:

 • actul care îi atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România, în original şi în copie
 • tichetul, în original
 • documentele aferente tichetului – certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizată, cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie legalizată, certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, în copie legalizată, certificatul de radiere a autovehiculului uzat, în original, procesul-verbal de custodie, în copie legalizată, documentul emis de către colectorul validat şi care atestă plata contravalorii deşeurilor feroase şi neferoase conţinute de autovehiculul uzat, în copie.

 După constatarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere, producătorul eliberează proprietarului nota de înscriere. Termenul de valabilitate a notei de înscriere, în care producătorul trebuie să furnizeze proprietarului înscris automobilul ales de acesta din urmă, este de cel mult 90 de zile lucrătoare de la emitere, fără a se depăşi însă data de 20 noiembrie 2013.

La data efectuării formalităţilor de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou, proprietarul înscris trebuie să depună la producător următoarele documente:

 •  nota de înscriere, exemplarul proprietarului, în original (aceasta primeşte număr şi dată de intrare şi se restituie proprietarului)
 • în cazul achiziţiei în baza unui contract de leasing, declaraţia pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care proprietarul îşi exprimă în mod explicit opţiunea de a achiziţiona autovehiculul nou pe numele său la sfârşitul perioadei de leasing.

Pentru informaţii complete despre Ghidul Financiare accesaţi site-ul AFM.

Statistica autovehiculelor cu o vechime mai mare de 10 ani

Nr.ctr.   Parc auto cu o vechime
>= 10 ani
Judetul
1 Alba 64.615
2 Arad 89.624
3 Arges 96.563
4 Bacau 81.459
5 Bihor 110.052
6 Bistrita-Nasaud 47.550
7 Botosani 42.550
8 Brasov 95.838
9 Braiia 39.977
10 Buzau 66.943
11 Caras-Severin 49.426
12 Caiarasi 26.069
13 Ciuj 128.892
14 Constanta 110.356
15 Covasna 37.468
16 Dambovita 65.131
17 Doij 102.580
18 Gaiati 73.471
19 Giurgiu 30.215
20 Gorj 57.865
21 Harghita 55.801
22 Hunedoara 75.402
23 laiomita 30.399
24 lasi 84.563
25 lifov 36.899
26 Maramures 77.114
27 Mehedinti 44.793
28 Mures 95.420
29 Neamt 67.769
30 Oit 55.465
31 Prahova 120.056
32 Satu Mare 65.243
33 Saiaj 44.342
34 Sibiu 74.494
35 Suceava 99.782
36 Teieorman 39.446
37 Timis 136.784
38 Tuicea 29.269
39 Vasiui 37.632
40 Vaicea 57.964
41 Vrancea 47.027
42 Mun. Bucuresti 411.668
  TOTAL 3.203.976

 Comentarii
Inchide