Problemă de picat BAC-ul: îmi vând maşina – plătesc noua taxă auto?

Autor: Oraan Mărculescu acum 11 ani Opinii

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE

privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. 1

(1) Prezenta lege stabileşte cadrul legal al taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumită în continuare taxă.

(2) Taxa se face venit la bugetul Fondului pentru Mediu şi se gestionează de Administraţia Fondului pentru Mediu, în vederea finanţării programelor şi proiectelor pentru protecţia mediului.

ART. 2

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) autovehicul nou – orice autovehicul care nu a fost înmatriculat;

b) RNTR2 – Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

c)RNTR 7 – Reglementări privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2132/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1160 din 21 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare

d) scoatere din parcul auto naţional – orice acţiune care are ca rezultat radierea autovehiculului înmatriculat, cu excepţia casării şi dezmembrării;

e) organ fiscal competent – organul fiscal teritorial în a cărei evidenţă este înregistrat contribuabilul ca plătitor de impozite şi taxe;

f) contribuabil – orice persoana fizică sau persoana juridică care se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4;

g) autovehicul rulat – autovehiculul care a mai fost înmatriculat;

h) înmatriculare – operaţiune administrativă ce constă în înscrierea în evidenţele autorităţilor competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare şi numărului de înmatriculare;

i) prima transcriere a dreptului de proprietate – primul transfer al dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, realizat după intrarea în vigoarea a prezentei legi în condiţiile art. 11 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi competările ulterioare;

j) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule – taxa prevăzută la art. 2141 – 2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, in vigoare pana la data de 1 iulie 2008;

k) taxa pe poluare pentru autovehicule – taxa prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare,

l) taxa reprezintă suma datorată de către contribuabil pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3.

ART. 3

(1) Taxa se aplică pentru autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3, astfel cum sunt acestea definite în RNTR2, cu excepţia:

a) autovehiculelor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

b) autovehiculelor special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum şi autovehiculele special modificate în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) autovehiculelor destinate a fi utilizate de forţele armate, forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie, de poliţia de frontieră, de pompieri;

d) autovehiculelor definite conform RNTR2 destinate serviciilor de ambulanţă şi medicină, autovehiculele speciale echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi autovehiculele speciale destinate serviciilor de descarcerare şi stingere a incendiilor;

e) autovehiculelor speciale a căror deplasare pe drumurile publice este în general limitată numai la şi de la locul de muncă, ale căror motoare respectă normele privind poluarea chimică aplicabile maşinilor mobile nerutiere.

(2) Excepţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se aplică numai pentru achiziţionarea unui singur autovehicul în decurs de 5 ani şi atunci când autovehiculul este în proprietatea persoanei cu handicap.

(3) Modificările speciale aduse autovehiculelor se înscriu de către Regia Autonomă „Registrul Auto Român” în cartea de identitate a vehiculului.

(4)Lista modificărilor speciale aduse autovehiculelor este cea prevăzută în RNTR 7.

(5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate funcţiona în regim automat, deţinute de către persoanele cu handicap, intră în categoria celor exceptate de la plata taxei conform alin (1) lit. b), cu conditia respectarii prevederilor alin (3) .

(6) În categoria autovehiculelor prevăzute la alin. (1) lit. d) se încadrează numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă, medicină sau stingere a incendiilor care sunt înscrise în evidenţa staţiilor de ambulanţă, a serviciilor mobile de urgenţă şi de reanimare, precum şi a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă. În aceeaşi categorie intră şi autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă, medicină sau pentru stingerea incendiilor, deţinute de operatorii economici.

ART. 4

(1) Obligaţia de plată a taxei intervine:

a) cu ocazia inscrierii in evidentele autoritatii competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de catre primul proprietar din România;

b) la repunerea în circulaţie a unui autovehicul după încetarea unei exceptări sau scutiri prevăzute la art. 3 şi 8 din prezenta lege;

c) la reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul , în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul naţional, i s-a restituit proprietarului plătitor valoarea reziduală a taxei, în conformitate cu prevederile art. 7 din prezenta lege

(2) Obligaţia de plată a taxei intervine şi cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, în România, asupra unui autovehicul rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule sau taxa pe poluare pentru autovehicule şi care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării.

ART. 5

(1) Organul fiscal competent calculează cuantumul taxei, pe baza documentelor din care rezultă dovada dobândirii autovehiculului şi elementele de calcul al taxei, depuse de către contribuabilul care intenţionează să efectueze înmatricularea sau prima transcriere a dreptului de proprietate. Lista documentelor este prevăzută în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Valoarea în lei a taxei se determină pe baza cursului de schimb valutar al monedei Euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) Taxa se plăteşte de către contribuabil într-un cont distinct deschis la unităţile Trezoreriei Statului pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu, iar dovada plăţii ei va fi prezentată cu ocazia înmatriculării sau transcrieii dreptului de proprietate asupra autovehiculului aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4.

ART. 6

(1) Suma de plată reprezentând taxa se calculează pe baza elementelor prevăzute în anexele nr. 1 – 5, după cum urmează:

a) pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespund normele de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6:

1. pentru autovehiculele cărora le corespund normele de poluare Euro 5, Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculează pe baza emisiilor de dioxid de carbon (CO2) şi a taxei pentru emisiile poluante exprimate în euro/1 gram CO2, prevăzute în anexa nr. 1, şi a normei de poluare şi a taxei pentru emisiile poluante exprimate în euro/1 cmc, prevăzute în anexa nr. 2, şi a cotei de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4, după formula:

Suma de plată = [(A x B x 30%) + (C x D x 70%)] x (100 – E)%, unde:

A = valoarea combinată a emisiilor de CO2, exprimată în grame/km;

B = taxa pentru emisiile poluante, exprimată în euro/1 gram CO2, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 1;

C = cilindree (capacitatea cilindrică);

D = taxa pentru emisiile poluante pe cilindree, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 2;

E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4;

2. pentru autovehiculele cărora le corespunde norma de poluare Euro 6 taxa se va determina pe baza formulei prevăzute la pct. 1, odată cu intrarea în vigoare a normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi, conform Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor;

b) pentru autovehiculele din categoria M1, cărora le corespund normele de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2 şi pentru care nu este specificată valoarea combinată a emisiilor de CO2, după formula:

Suma de plată = C x D x (100 – E),

–––

100

unde:

C = cilindree (capacitatea cilindrică);

D = taxa pentru emisiile poluante pe cilindree, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 2;

E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4;

c) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespund normele de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 care nu deţin omologare europeană de tip şi pentru care nu este specificată valoarea combinată a emisiilor de CO2;

d) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoriile M2, M3, N1, N2 şi N3, pentru care taxa pentru emisiile poluante pe cilindree este prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 3.

(2) Norma de poluare Euro şi valoarea emisiei de CO2, la care se face referire la alin. (1), sunt cele menţionate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. Pentru autovehiculele care nu deţin omologare europeană de tip a întregului vehicul, aceste elemente se determină în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) Cota de reducere, prevăzută în anexa nr. 4, este stabilită în funcţie de vechimea autovehiculului.

(4) Cu ocazia calculului taxei pot fi acordate reduceri suplimentare faţă de cota de reducere prevăzută în anexa nr. 4, în funcţie de abaterile de la situaţia standard a elementului/elementelor care a/au stat la baza stabilirii cotei fixe, dacă persoana care solicită înmatricularea sau, după caz, prima transcriere a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat declară pe propria răspundere că rulajul mediu anual real al autovehiculului în cauză este mai mare decât rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectivă de autovehicule, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. În acest caz, calculul taxei se face pe baza cotei de reducere rezultate din cota prevăzută în anexa nr. 4, majorată cu reducerea suplimentară prevăzută în anexa nr. 5. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%.

(5) Suma reprezentând taxa ce urmează a fi plătită, calculată potrivit prevederilor alin.(1), poate fi ajustată şi atunci când persoana care solicită înmatricularea sau, după caz, prima transcriere a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, că deprecierea autovehiculului rulat este mai mare, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

(6) Vechimea autovehiculului se calculează în funcţie de data primei înmatriculării a acestuia.

(7) Atunci când persoana care solicită înmatricularea sau prima transcriere a dreptului de proprietate asupra autovehiculului nu poate face dovada datei înmatriculării autovehiculului, taxa se calculează în funcţie de anul fabricaţiei.

ART. 7

(1) În cazul în care un autovehicul pentru care s-a plătit, în România, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa prevăzută de prezenta lege, este ulterior scos din parcul auto naţional, contribuabilului care a plătit taxa i se restituie valoarea reziduală a acesteia, conform alin. (3).

(2) Valoarea reziduală a taxei reprezintă taxa care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto naţional.

(3) Restituirea se efectuează la cererea contribuabilului, în baza următoarelor documente:

a) documentul care atestă că solicitantul a fost ultimul proprietar al autovehiculului scos din parcul auto naţional;

b) dovada radierii din circulaţie a autovehiculului;

(4) Cererea de restituire se depune la organul fiscal competentă;

(5) In situatia in care valoarea reziduala a taxei, calculatat conform prezentului articol este mai mare decat taxa achitata la momentul inmatricularii autovehiculului in Romania, se restituie valoarea reziduala in limita taxei achitata.

ART. 8

(1) Taxa nu se plăteşte atunci când autovehiculele sunt:

a) încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale în vigoare;

b) acordate instituţiilor de învăţământ, sănătate şi cultură, ministerelor, altor organe ale administraţiei publice, structurilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate, prin donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnică;

c) confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului şi acordate cu titlu gratuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) destinate competiţiilor sportive, definite conform prevederilor legale în vigoare.

(2) În cazul autovehiculelor echipate cu motor diesel prevăzute cu filtru de particule, fapt confirmat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, cuantumul taxei se reduce cu 25%.

ART. 9

(1) Suma reprezentând taxa poate fi contestată atunci când persoana care urmează să înmatriculeze sau să transcrie dreptul de proprietate asupra unui autovehicul rulat poate face dovada că autovehiculul său s-a depreciat într-o măsură mai mare decât cea indicată de grila prevăzută în anexa nr. 4.

(2) Evaluarea nivelului de depreciere se va face pe baza elementelor avute în vedere la stabilirea cotei de reducere prevăzute la art. 6 alin. (3).

(3) În caz de contestare, caracteristicile autovehiculului rulat prevăzute la alin. (2) se stabilesc, la cererea contribuabilului, prin expertiză tehnică efectuată contra cost de Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, pe baza procedurii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4) Tariful privind efectuarea expertizei tehnice se stabileşte de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” în funcţie de operaţiunile aferente expertizei şi nu poate depăşi costul acestora.

(5) Rezultatul expertizei tehnice se consemnează într-un document eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, care cuprinde informaţiile corespunzătoare fiecăruia dintre elementele prevăzute la alin. (2) şi cota de reducere care decurge din acestea.

(6) Documentul privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” se prezintă de către plătitorul taxei autorităţii fiscale competente.

(7) La primirea documentului prevăzut la alin. (6), organul fiscal competentă va proceda la recalcularea sumei de plată reprezentând taxa, care poate conduce la restituirea diferenţei de taxă faţă de cea plătită cu ocazia înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat.

(8) În cazuri bine întemeiate, organul fiscal competentă poate solicita efectuarea unei contraexpertize.

ART. 10

Stabilirea, verificarea şi colectarea, inclusiv soluţionarea contestaţiilor privind taxa datorată de către contribuabili, se realizează de către organul fiscal competentă, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 11

Persoana nemulţumită de răspunsul primit la contestaţie se poate adresa instanţelor de contencios competente, potrivit legii.

ART. 12

(1) În cazul în care taxa pe poluare pentru autovehicule achitată de către contribuabili începând cu 1 iulie 2008 până la data intrării în vigoare a prezentei legi, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, este mai mare decât taxa rezultată din aplicarea prezentelor prevederi privind taxa pentruemisiile poluante provenite de la autovehicule, calculată în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării în România, se pot restitui sumele reprezentând diferenţa de taxă plătită, numai către titularul obligaţiei de plată, pe baza procedurii stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Calculul diferenţei de restituit se face pe baza formulei de calcul din prezentul act normativ, în care se utilizează elementele avute în vedere la momentul înmatricularii autovehiculului în România.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se restituie la cererea contribuabilului, adresată organului fiscal competent, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Taxa rezultată ca diferenţă între suma achitată de contribuabil cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, şi cuantumul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privindtaxa pe poluare pentru autovehicule se restituie în termenul de prescripţie prevăzut de legea fiscală, pe baza procedurii stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

ART. 13

Cheltuielile bănesti stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile in sarcina statului precum si orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silita se suporta din taxa incasata in conturile organului fiscal competent sau din taxa virata la bugetul Fondului de mediu, după caz.

ART. 14

În termen de 15 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Mediului şi Pădurilor împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

ART. 15

Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezenta lege.

ART. 16

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 30 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

VEZI AICI ANEXELE PENTRU CALCULUL NOII TAXE AUTO

Se pare că nimeni nu poate da un răspuns concret şi justificat la întrebarea mea: trebuie să plătesc noua taxă auto dacă îmi vând maşina Suzuki Jimny? Coincidenţă sau nu, taman când am luat decizia asta, guvernul vrea să schimbe taxa auto într-un mod despre care am spus recent că e cam cu cu 200% mai stupid decât mi-aş fi imaginat.

Acum încerc să îmi dau seama singurel în ce ape mă scald. O iau pe firul logicii, pe etape:

PASUL 1: Datele maşinii

Datele principale ale maşinii sunt în anunţul de pe AutoPro, de unde ne interesează că anul fabricaţiei este 2003, iar maşina a fost înmatriculată prima oară în România înainte de 2007, când nu exista încă o taxă auto, ci doar limitarea la minimum Euro 3 şi maximum 8 ani vechime (plus accizele, pentru că e maşină importată din Japonia).

Eu am cumpărat maşina în 2009, deci sunt al doilea proprietar. Adică maşina e cumpărată la „a doua mână”, ca să mă exprim oarecum popular. Analizând atent textul de lege, pe care l-a emis ministerul păstorit de Lazslo Borbely, încerc să realizez unde mă încadrez.

PASUL 2: Textul de lege (vezi pagina următoare)

Îmi atrage atenţia un termen de la ART. 2, alineatul i): „prima transcriere a dreptului de proprietate – primul transfer al dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, realizat după intrarea în vigoarea a prezentei legi în condiţiile art. 11 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi competările ulterioare”.

Au! Păi de aici reiese că nici nu contează de câte ori a fost tranzacţionată maşina, pentru că ea se va supune taxării noii legi. Încep deja să mă ia căldurile şi continuu febril să analizez textul. Mă simt ca şi cum aş da BAC-ul, la materia „legi întortocheate”.

Hopa! Ia uite ce zice la ART 4, punctul (1): „Obligaţia de plată a taxei intervine: a) cu ocazia inscrierii in evidentele autoritatii competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de catre primul proprietar din România.” Păi ziceam mai devreme că eu nu sunt primul proprietar! Am scăpat?

NU! Pentru că, în acelaşi ART 4., mi se închide gura la punctul (2): „Obligaţia de plată a taxei intervine şi cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, în România, asupra unui autovehicul rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule sau taxa pe poluare pentru autovehicule şi care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării.”

Practic, scrie negru pe alb că trebuie plătită retroactiv taxa auto. Ceea ce e stupid, imoral şi, probabil dacă aş întreba avocaţii, chiar ilegal. Evident, gramatical nu e nici o problemă: nu se spune că, dacă deţii o maşină pentru care nu s-a plătit taxa înainte de 2007, trebuie să o plăteşti acum. Găselniţa este că taxa o plăteşti doar dacă vinzi maşina. Ceea ce, pentru mine, tot imoral este.

PASUL 3: Cât mă costă noua taxă auto

În concluzie, legea îmi bagă pumnul în gură: „Vrei să-ţi vinzi maşina? Trebuie să plăteşti taxa, fraiere!”. Care, după un scurt calcul, ajunge la 891,4 euro. Dat fiind că eu îmi vând maşina cu 6.900 euro (negociabil), ar însemna că statul mă obligă să plătesc 13% din banii pe care i-aş primi pe maşină! Şi nici măcar nu se spune în lege dacă pot vinde maşina înainte să plătesc nenorocita de taxă auto…

Şi eu ce fac? În condiţiile actuale, când piaţa de maşini second hand de-abia merge, ar fi o inepţie să măresc preţul de vânzare cu 13%: cine mi-ar da 7.800 euro pe maşină, chiar şi negociabil? Din fericire, nu sunt presat de timp sau de datorii – dar, dacă aş fi, ar însemna să dau maşina cu numai 5-6.000 de euro, deşi eu mi-am făcut calculul pentru 6.900. Adică alte bătăi de cap.

Prin urmare, nu-mi rămâne decât să spun PAS. Nu mai vând maşina, tovarăşi guvernanţi, e bine aşa? O să merg cu ea până crapă, o să poluez conform normelor Euro 3, voi arunca banii pe viitor prin service-uri pentru tot felul de reparaţii (asta în teorie, că, în practică, Jimny e, din fericire pentru mine, o maşinuţă foarte fiabilă şi ieftină ca întreţinere şi service) şi vă voi înjura de fiecare dată când sunt la volan.

Dar dacă aş vrea să vând Jimny-ul pentru a-mi lua o maşină nouă, Euro 5, modernă, cu un consum şi poluare mai reduse, cu un nivel de siguranţă mai ridicat şi un confort mai bun? Sunt sigur că asta ar vrea importatorii de maşini noi – dar pentru asta ar trebui să duc Jimny-ul la REMAT! Tovarăşi, sunteţi nebuni? Jimny-ul meu e departe de a fi o rablă! La fel ca multe alte maşini din România, care au mai puţin de 10 ani.

PASUL 4: Contestarea noii taxe auto

E clar, trebuie să sun un avocat. Sau chiar mai mulţi. E incredibilă situaţia asta de bătaie de joc la care s-a ajuns: „nu eşti cuminte să joci cum vrem noi, bucură-te de bătăile de cap prin instanţele de judecată”. Pentru că mi-e foarte clar acum că guvernanţii se bazează pe lipsa de reacţie a majorităţii covârşitoare a populaţiei. Doar ştim că, în România, mai bine nu ajungi pe la tribunale…

Până una-alta, am înţeles că noua taxă auto s-ar aplica doar de la 1 ianuarie 2012. Deci mai am vreo trei luni de zile în care să găsesc un cumpărător pentru Jimny-ul meu, fără să fiu ameninţat cu noua taxă bau-bau. Asta dacă nu apelez la avocaţi.

Parcă văd deja cum piaţa de maşini second-hand cu o vechime medie va începe să se anime pe final de an. Din cauza noii taxe, evident, care ameninţă să blocheze comerţul cu maşini second hand în 2012. An electoral. Sau poate chiar asta o fi schema: vă ameninţăm cu taxa auto aberantă, pentru ca să o înlocuim cu impozitul de poluare anual şi să aveţi impresia că v-am făcut o favoare. Ca în bancul cu rabinul…

CONCLUZIE

Deocamdată, nu am o concluzie. Sau, mă rog, e una în coadă de peşte. Pur şi simplu mi-am spus oful.

Vă las şi pe voi să o faceţi. Şi, cine ştie, poate aveţi şi soluţii care să contracareze noua taxă auto, aberantă, ilogică şi de-a dreptul nesimţită. Şi nu cu 200% mai stupidă decât precedenta taxă auto, ci chiar cu 500%!

oraan.ro

Citește și...Comentarii
Inchide